Общината търси нов шеф на сватбите и погребенията

Конкурсът е по документи и събеседване

Конкурс за нов управител на общинската форма за сватби и погребения "Обреди" провежда местната администрация във Варна. През декември дългогодишният шеф на фирмата Любчо Любчев напусна поста си по здравословни причини, а за временно изпълняващ управител бе назначен контрольорът на "Обреди" Христо Станев. 

Поради тази причина общината прави конкурс. Той е по документи и чрез събеседвани. Изискванията към кандидатите не са кой знае колко големи. Те трябва да са с висше образование и да имат общ трудов стаж не по-малко от 13 години, от които 2 години като ръководители. Трябва да представят и концепция за развитие на "Обреди" в обем до 10 машинописни страници.

В обявлението повече е наблегнато на това какви не трябва да са мераклиите за поста. Те трябва да не са осъждани като пълнолетни за умишлено престъпление от общ характер; да не са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално отговорна длъжност до изтичане срока на наказанието; да не извършва от свое или чуждо име търговски сделки и да не са регистрирани като еднолични търговци; да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; да не са управители, контрольори и членове на контролни или изпълнителни органи на друго държавно или общинско еднолично търговско дружество и да не заемат длъжност в ръководни органи на търговски дружества; да не са общински съветници, кметове и зам.-кметове, секретар на община и други, на които със закон или друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност.

Провеждането на конкурса по документи и събеседването ще се извърши от комисия. Ако двама или повече кандидати получат еднакви предпочитания на комисията, решението за определяне на управител ще се вземе от кмета.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)