Инспекцията по труда превърна счетоводна кантора във фризьорски салон

Законът давал възможност на контролните органи да прилагат различни наказания за едно и също нарушение

Служители на Инспекцията по труда във Варна превърнаха счетоводна кантора във фризьорски салон. Това разказа собственичката на кантората Ваня Добрева, на която инспекторите са написали няколко акта. Както Varnautre.bg вече писа на Добрева беше съставен акт за липса на инструктаж на стойност 2500 лева, за който от  "Главна инспекция по труда" уточниха, че ставало дума за неизпълнено предписание и това е довело до чудовищния размер на глобата. 

По време на извършването на поредицата от проверки във варненската кантора и съставянето на актовете инспектори успели да сътворят огромен гаф. В наказателното постановление към акт от една проверките,

счетоводната кантора е описана като фризьорски салон,

адресът - на който е извършена проверката, е грешен, а служителките са изписани като фризьорки. Това посочи в официално писмо до управата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в София собственичката на счетоводната кантора. Писмото е било провокирано от правото на отговор, което Инспекцията по труда поиска във връзка с акта на стойност 2500 лева, за който от ведомството твърдят, че е заради неизпълнението на тяхно предписание. 

"Вашата проверка е установила че става дума за нарушението, за което се говори – липса на подпис в книгата за първоначален инструктаж. Работното място е офис и опасностите, на които е изложен служителят са много по-малки от тези, на които е подложен в ежедневието си. В къщи, например, хората оперират освен с компютър и с готварска печка, бойлер и друга техника. На улицата също са изложени на много по-голям риск, отколкото в офиса. Проверката не е установила никаква разлика между декларираното в документите на фирмата и декларираното в анкетните карти попълнени от служителите. Т.е.

служителите не смятат, че са нарушени техните права,

което показва и липсата на текучество", пише в писмото си Добрева. Тя допълва, че след гафа с обърканите адрес и дейност на кантората един от актовете е паднал в съда, а другият е намален. Третият за голямата сума от 2500 лева обаче все още се обжалва. Счетоводителката прилага и протокол от съдебното заседание по дело за обжалване на актовете, в Районния съд във Варна, в което юристката на Инспекцията по труда оспорва твърдението на Добрева, че документи, свързани с разпределението на работното време не трябва да бъдат изисквани, тъй като няма назначени лица на непълно работно време, както и няма сумарно отчитане.

"Съгласно чл. 403а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) от КТ(1) В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Това е едно писмено доказателство, че

дори юристите във вашата инспекция са некомпетентни.

Готова съм да ви предоставя списък с протоколи от извършените проверки, в които при констатиране на едни и същи нарушения в едни случаи се издава предписание, а в други случаи се издават актове в различни размери. При всяка извършена проверка се издават предписания с обем от 4 страници, като съставените актове са според таргета определен за месеца", обяснява още счетоводителката в кореспонденцията си с Инспекцията по труда. 

Тя опровергава и твърдението на ведомството, че се изискват само 10 документа за наемането на лица, ненавършили 18 години. Преди време Ваня Добрева обясни, че за да наеме непълнолетно лице от нея са искали 20 документа. От Инспекцията обаче контрираха, че се изисквали не повече от десет. За това и счетоводителката приложи списък, даден й от деловодството на Инспекцията по труда във Варна. "Списъкът е от 13 точки, като в точка 3 и т. 4 се изисква представянето на няколко документа. В конкретният случай за моята фирма бяха 20", казва собственичката на кантората. 

"Твърдя още че вашата инспекция е абсолютно безполезна при реално нарушаване на правата на работниците – неизплатени заплати и наемане на работа без трудов договор. Факт е и, че е дадена възможност да продължат да работят доста по-опасни от една счетоводна кантора предприятия (според информация в медиите от собственика на завод "Миджур" в Горни лом, в който намериха смъртта си 15 души се подготвя да отвори отново). Инспекция по труда - Варна, а предполагам и останалите в страната е

пристан на бивши заместник кметове, кметове и други личности,

известни като близки на определени политически местни знаменитости. Вероятно те не са там за заплатата от 500 лева, а за да осигуряват чадър на определени фирми", завършва писмото си Добрева. От Инспекцията по труда пък поискаха, ако бъде дадена публичност на писмото, то да бъде съпроводено с техния отговор, тъй като за тях основните обвинения към работата на ведомството като цяло, са неоснователни.

Ето и отговорът на изпълнителния директор на Главна инспекция по труда" инж. Румяна Михайлова

Във връзка с писмото до мен, в качеството ми на изпълнителен директор, потвърждаваме вече изразеното становище в правото на отговор, че санкцията от 2500 лв. не е заради липса на подпис в книгата за инструктаж, а за неизпълнено задължително предписание "да се документира начален инструктаж в книгата за инструктажи".

Правомощията, които Главна инспекция по труда има, се ограничават до контрол на спазването на разпоредбите на трудовото законодателство. Според чл. 415. (1) Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв. Това е едно от конкретно посочените нарушения, за които в КТ е определен минимален и максимален размер на санкцията, независимо дали самото предписание е за маловажно нарушение или не.

Доколко законосъобразен е актът и размерът на санкцията,

единственият орган, който може да се произнесе за това, е съдът. Разбрах, че Вие сте се възползвали от правото си да обжалвате издаденото наказателно постановление, което е потвърдено от съда на първа инстанция. Предвид факта, че предписанието е издадено след проверка през месец февруари 2014 г., а актът за установяване на нарушение за неизпълнено предписание е издаден след проверка през месец юли, за мен остава необясним фактът защо почти 5 месеца Вие не сте го изпълнили.

Във Вашето писмо Вие се опитвате да докажете твърдението си за некомпетентност на служителите на Д ИТ – Варна, като цитирате двете наказателни постановления, издадени на базата на установени нарушения при проверката през февруари, които според Вас са отменени от съда. Сама обаче признавате, че по едното съдът само е намалил санкцията. Това означава, че

потвърждава наказателното постановление,

т.е. потвърждава наличието на нарушение. Потвърденото наказателно постановление е за нарушение на чл. 403а (1), който гласи: В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

В писмото си Вие цитирате този член, като твърдите, че той е писмено доказателство за некомпетентността на юристите в Инспекцията по труда. Извън писмото, Вие прилагате и аргумента си, с който обжалвате акта, като смятате, че щом нямате служители на непълен работен ден и няма сумирано отчитане на работното време, не се налага да прилагате документи за разпределението на работното време. Установи се, че фактите по извършване на проверката са различни от описаните от Вас.

При започване на проверката по работните места от инспекторите по труда Вие не сте представили както Правилник за вътрешния трудов ред, така и каквито и да било други документи, от които да се види как е разпределено работното време за съответните работници. В последствие, при явяването Ви в Инспекцията по труда, Вие представяте документи, от които се вижда начинът на разпределение на работното време и началото и края на работния ден.

Остава неизяснен въпросът кога са били изготвени документите

- преди или след започване на проверката. Независимо от това контролните органи не са приели, че липсват такива документи, а само че са представени по-късно, поради което нарушението е маловажно. Съдът потвърждава констатацията на контролния орган по установяването на нарушението, като само намалява наложената глоба.

Фактът, че съдът е потвърдил наказателното постановление, като по този начин е потвърдил наличието на нарушение, прави Вашата негативна оценка за компетентността на служителите на ИА ГИТ, в частност на Д ИТ – Варна, напълно безпредметна. Разбирам, че не може да се очаква всеки гражданин да тълкува правилно съдебни решения и нормативни актове, но не е редно да се отправят подобни неаргументирани обвинения спрямо представители на контролни органи и така да се правят опити да се уронва престижът на една институция, която е упълномощена да защитава трудовите права на над 2.2 млн. наети български граждани. Що се касае до второто наказателно постановление, свързано с установеното нарушение за недокументиран начален инструктаж,

наистина е допусната техническа грешка от страна на ИА ГИТ,

поради което то е отменено от съда и не е влязло в сила. ИА ГИТ ще обърне специално внимание на всички свои служители да предприемат мерки да не допускат подобни грешки. Относно коментара Ви, че за едни и същи нарушения в едни случаи се издават предписания, а в други – актове с различни размери,

законът дава възможност на контролните органи за избор на една или друга мярка

от предвидените в него за санкциониране на нарушенията, като ние правим всичко възможно чрез методики, указания и обучения да уеднаквяваме критериите в контролната дейност.

Във връзка с документите, които се изискват за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица, както вече отбелязах, ИА ГИТ само контролира спазването на закона. Въпреки това може да се спори дали копие от лична карта, писменото съгласие на родителя или настойника лицето да извършва определен тип работа, както и бележката за учебните занятия, ако лицето полага труд в учебно време, представляват някаква административна тежест за бизнеса. Според мен фактът, че нашите служители са Ви дали изчерпателен списък с необходимите документи, макар че такъв може да бъде изтеглен и от сайта на ИА ГИТ, е доказателство за техния професионализъм. Това е начинът да Ви спестят неудобството да се връщате по няколко пъти заради забравени документи.

След като получи свое копие от писмото на Инспекцията по труда собственичката на счетоводната кантора не спести коментара си, че някои от действията на ведомството остават загадка. Тя определи като скандално твърдението, че законът дава възможност на контролните органи да прилагат

различни наказания за едно и също нарушение.

"За едни и същи нарушения трябва да има едно и също наказание все пак", посочи Добрева."Не ми става ясно от писмото и трябва ли да ги има документите по чл.403 а (1) при проверка, когато няма работници, назначени на непълно работно време. Практиката и КТ показват, че не трябва да ги има. Юристката на делото твърдеше, че трябва да ги има", зачуди се Добрева. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен