НАП погва длъжниците във Варна по списък

Парите

27-07-2023, 13:14

Снимка:

Varna utre

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Целта е налагането на запор на паричните средства и изземването им от касите на наблюдаваните обекти.

Освен оперативните проверки по метода „таен клиент“, в хода на лятната кампания, инспекторите от фискален контрол извършват и съвместни действия с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“ в ТД на НАП  Варна, съобщиха от приходната агенция за varnautre.bg.

Целта е  налагане на запор на паричните средства и изземването им от касите на наблюдаваните обекти, чиито собственици са длъжници към администрацията. Такива действия по организиране и налагане на запор върху парични средства се предприемат спрямо длъжници с просрочени публични задължения в размер над 5 000 лв., приоритетно с образувано изпълнително дело. Мярката се извършва спрямо лица, които към момента нямат погасителен план или не са предоставили надлежно обезпечение по изпълнителното дело, което да покрива размера на просрочените публичните задължения. Тези действия са важен елемент за повишаване събираемостта на задълженията към НАП чрез проверки и наблюдения на лица, фигуриращи в "Списък на длъжници с неуредени публични задължения".

Данните за фирми и граждани, които имат непогасени публични задължения, са достъпни чрез новата електронна услуга на Националната агенция за приходите „Предоставяне на информация за длъжници с неуредени публични задължения“, която дава възможност на потребителите да търсят длъжници към бюджета, използвайки различни филтри. Услугата може да се ползва свободно и се намира в Портала за електронни услуги на приходната агенция. 

Допълнително условие за публикуване на тези лица е те да не са представили обезпечение, което да покрива в пълен размер задълженията им, необезпечения остатък на дълга им да надвишава 5 000 лв. и да нямат действащо разрешение за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК). В списъка ще бъдат включвани и длъжници без образувано изпълнително дело, търговци с открито производство по несъстоятелност, както и длъжници, за които изпълнителното дело е прекратено поради установена несъбираемост на задълженията им.

Нови длъжници ще бъдат добавяни към списъка до 5-то число всеки месец, като данните за размера на задълженията ще се актуализират ежедневно, а резултатът от услугата е автоматично генерирана справка в електронен формат.

Данъкоплатците, които погасят задълженията си или получат разрешение за неотложни плащания (чл. 229 от ДОПК), както и в случай че предоставят активи или имущество за обезпечаването на дълга или го отсрочат/разсрочат, ще бъдат извадени от списъка в деня, следващ деня на отразяване на плащането в НАП, издаване на съответния акт или налагането на обезпечителната мярка. Процесът е автоматизиран и не изисква подаването на нарочни молби/заявления от задължените лица за отпадане от списъка.

Важно е да се отбележи, че в бюлетина не се включват лица с прекратена регистрация (например: заличени търговци в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, в Регистър БУЛСТАТ, починали физически лица) и неперсонифицирани дружества (дружества по Закона за задълженията и договорите).

Повече информация може да бъде намерена в описанието на услугата, достъпно на официалната интернет страница на НАП.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)