Успешно са финализирани дейностите по проект за модерно улично осветление във варненски район

Новините

18-01-2022, 11:12

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Успешно са финализирани дейностите по проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна

След успешно финализиране на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0078-C01, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. (ФМ на ЕИП) въз основа на подписан Меморандум за разбирателство между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия в проект: „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16 м.р, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна, Програма: BGENERGY „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура: BGENERGY-2.001 Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините и Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ на П „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. , бе издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация No136/15.12.2021г.                                        

Подменено е уличното осветление с енергийно ефективно, въведена е Интелигентна система за управление и мониторинг на уличното LED осветление (СУМ), изградена е автономна Фотоволтаична система за захранване.

Продължителността на проекта е 10 месеца /от 30.03.2021 г. до 30.01.2022 г./

Обща стойност на проекта - 1 312 806.79 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ в размер на 713 306.79 лв. и съфинасиране в размер на 599 500 лв.

БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Варна

ПАРТНЬОР - VEILYSKOMPETANSE AS - Осло, Норвегия

***

Този документ е създаден в рамките на проект № BGENERGY-2.001-0078 „Рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на системата за външно изкуствено осветление в район „Младост“, кв.16, „Възраждане“ ІІІ м.р. и „Възраждане“ ІV м.р. на Община Варна“, по процедура за предоставяне на БФП BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“ на П „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014- 2021 г.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"