Област Варна е втора в страната по размер на средната работна заплата

Новините

09-12-2021, 20:24

Снимка:

Снимка: АРХИВ

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

Най-високо заплащане е регистрирано в сферата "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти"

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на септември 2021 г. намаляват с 4.6 хил., или с 3.0% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 147.7 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 19.7%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 14.4% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 6.5%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с 5.9% е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Преработваща промишленост“ - съответно 19.1 и 12.9%.

В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.7
хил., или с 1.2% повече в сравнение с края на септември 2020 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 1.3 хиляди и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.7 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Финансови и застрахователни дейности“ - със 17.3%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 14.8% и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 13.5%.

Най-голямо намаление на наетите лица в края на септември 2021 г. спрямо края на септември 2020 г. има в икономическата дейност „Транспорт, складиране и пощи“ - с 1.1 хиляди, което в проценти е с 10.1%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за юли 2021 г. е 1 388 лв., за август - 1 335 лв. и за септември - 1 438 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. - 1 387
лв., област Варна е на второ място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в област София (столица) - 2 068 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо
второто тримесечие на 2021 г. с 0.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано найголямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 6.7%, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 5.3% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 5.1%.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.2%
спрямо третото тримесечие на 2020 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите
лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на 2021 г. са:„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ -
2 930 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 804 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 778 лева;

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ - 922 лева; „Други дейности“ - 969 лева; „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 980 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 12.5%, а в частния сектор - с 9.3%.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен