Приключи изпълнението на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. ”Златни пясъци”, Община Варна

Новините

23-11-2021, 10:00

Автор:

Varnautre.bg

Всичко от Автора

 

Приключи изпълнението на Проект № BG16M1OP002-1.005-0006 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к.”Златни пясъци”, Община Варна”, финансиран чрез ДБФП № BG16M1OP002-1.005-0006-C01/26.07.2016 г., Процедура № BG16М1ОР002-1.005  ”Втора фаза на проекти за изграждане на В и К инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОП ”Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос: 1 ”Води” на ОП ”Околна среда 2014-2020 г.” Проектът се реализира от Община Варна с Асоцииран партньор „Водоснабдяване иканализация - Варна" ООД.

Обща стойност на проекта:                               37 150 155,07 лева с ДДС

Източници за финансиране реализацията на проекта:

Максимална стойност на ДБФП                28 658 890,06 лева без ДДС

-Участие на Кохезионен фонд (ЕС)               24 360 056,55 лева

-Национално финансиране                           4 298 833,51 лева

Община Варна                                           8 491 265,01 лева

Срок на ДБФП: 26.07.2017 г. - 30.06.2024 г. 

В резултат от изпълнението на проекта са  изградени два отделни обекта:

Обект : „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – Златни пясъци“ – с предвидена технология за бъдещо натоварване от 72 122 е.ж. през летните месеци и 18 000 е.ж. през зимния период. Пречистените отпадъчни води ще отговарят на изискванията на Разрешителното за заустване в Черно море, включително със стъпало на пречистване на общ азот и общ фосфор. Водите ще бъдат отведени в пояса на санитарна охрана, на разстояние 2 200 м от брега по изграденото и въведено в експлоатация  през 2014 г. Дълбоководно заустване. 

Обект: „Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО „Ален мак“, гр. Варна“ – изградени са 4 главни гравитачни битови канализационни клона с обща дължина 3 740 м  и  190 сградни канализационни отклонения. Отпадъчните води от новоизградените канализационни клонове се включват в действащите канализационни колектори за битови отпадъчни води, преминаващи през територията и заустващи в ПСОВ-Златни пясъци.

Проектът осигурява пречистване по изискванията на Директива 91/271/ЕИО, предотвратява замърсяването на Черно море, допринася за повишаване качеството на живот и привлекателността на к.к. “Златни пясъци“ и подобрява условията за развиване на туристическия сектор. 

 

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен