Варна трета по заплати, Враца все още ни изпреварва

145 хиляди са безработните във Варненско

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за октомври 2014 г. е 839 лв., за ноември - 851 лв., и за декември - 870 лева. По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. - 853 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1 108 лв. и Враца - 868 лева.Това показват данни на Националния статистически институт.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 8.2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 19.0%, "Образование" - с 14.6%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 12.2%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 4.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности "Селско, горско и рибно стопанство", "Професионални дейности и научни изследвания" и "Строителство". С най-значителен спад за този период е средната месечна работна заплата в икономическа дейност "Добивна промишленост".

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на декември 2014 г. намаляват с 8,3 хил., или с 5.4% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 145 хиляди.

Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 41.3%, "Други дейности" - с 10.5% и "Административни и спомагателни дейности" - с 6.3%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 1.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите на договор в дейностите "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Преработваща промишленост” - съответно 21 на сто и 13,5% на сто.

В края на декември 2014 г. наетите лица на трудов договр са с 2,8 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение с края на декември 2013 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 1.6 хил., 'Строителство" - с 1.1 хил., и "Транспорт, складиране и пощи" - с 0.7 хиляди.

Най- голямо увеличение на наетите лица в края на дектември 2014 г. спрямо края на декември 2013 г. има в икономическата дейност "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 0.7 хил., а процентно - в икономическата дейност "Операции с недвижими имоти" - с 33.6%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2014 г. са:
"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 333 лева;
"Финансови и застрахователни дейности" - 1 330 лева;
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 275 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
"Административни и спомагателни дейности" - 532 лева;
"Култура, спорт и развлечения" - 588 лева;
"Хотелиерство и ресторантьорство" - 590 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор с - 4.2%.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"