Иван Портних: Амбицирани сме да създадем всички условия за развитието на морската столица

Мисия Варна

17-11-2014, 12:03

Снимка:

Варнаутре/архив

Автор:

списание "Фондове Програми Проекти"

Всичко от Автора

Към момента община Варна има подписани договори с европейско финансиране за проекти на обща стойност над 270 млн. лв., казва кметът на общината в интервю за списание "Фондове Програми Проекти". Новият брой на единственото в страната национално издание за европейски проекти е посветен на Варна. На корицата му е Иван Портних, носител на националния приз "Златно евро" за постигнати високи резултати в усвояването на средствата от Европейските фондове.

- Г-н Портних, кои са по-мащабните европейски проекти, които са в процес на изпълнение?

- Към момента община Варна има подписани договори с европейско финансиране за проекти на обща стойност над 270 млн. лв. Ние участваме като партньор в изпълнението на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, финансиран по ОП „Околна среда 2007-2013“. Вече трета година работим и по реализацията на проект „И аз имам семейство“ с Агенцията за социално подпомагане.

В процес на изпълнение са 19 проекта по оперативни програми: 6 по „Регионално развитие“, 5 по „Околна среда“, 1 по „Техническа помощ“, 1 по „Административен капацитет“, 2 по „Човешки ресурси“, 3 по програми за териториално сътрудничество (2 по СОП Черноморски басейн, 1 по URBACT II), два проекта, които се финансират от Европейската комисия, както и един по Фонд “Козлодуй”.

„Интегриран градски транспорт на Варна“

e най-големият инфраструктурен проект на морската столица, на стойност 114 млн. лв., който включва десет компонента. В рамките на този проект бяха закупени нови 70 автобуса, които вече са в движение по улиците на града. Предстои изграждане и внедряване на автоматизирана електронна билетна система, на център за управление на масовия градски обществен транспорт, на система за информация на пътниците в реално време, поставяне на спирките на електронни табла. Работим активно за изграждане на високоскоростното трасе от Владиславово до Почивка, за рехабилитация на булевардите “Константин и Фружин”, “Трети март”, “Ян Хунияди”, “Мария Луиза”, “Осми Приморски полк” и “Левски” (в участъка след “Осми Приморски полк), изграждане на съоръжения за колоездене - три трасета за велоалеи с обща дължина – 14,5 км, поставяне на възлови места на съоръжения за паркиране на велосипеди – с близо 600 места, закупуване на 3 нови микробуса за трудно подвижни хора.

Пристигнаха и 30 нови тро лейбуса, които община Варна купи в рамките на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Приоритет в работата ни е и пътната безопасност. По проект „Мобисек“в петте района на града са изградени 18 повдигнати пешеходни пътеки, като на тях е монтирана вертикалната маркировка – светещи LED знаци със слънчев панел, а пешеходните пътеки са обозначени или със светещи вградени лампи, или с насочено осветление. Ремонтирана е пешеходна пасарелка в Цветния квартал, три подлеза са реновирани, обновени са две велосипедни трасета, изградени са нови пешеходни пътеки, положени са нови тротоарни настилки и са обезопасени съществуващи тротоари. По модул „Интермодалност и подобряване на устойчивата транспортна инфраструктура“ на проекта предстои изграждане на закрити велопаркинги в рамките на града с близо 240 места.

Друг важен проект е

„Естетизация и модернизация на градската среда“,

който е на стойност 5,9 млн.лв., от които безвъзмездна финансова помощ - 5 млн. лв. Той предвижда подмяна на пешеходни настилки, ще бъдат оформени велосипедни алеи, ще се постави художествено и енергоспестяващо улично осветление, както и подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, озеленяване, ще бъде изградена цялостна поливна система, ще се създаде достъпна архитектурна среда.
В процес на приключване е изграждането на 7 Центъра за настаняване от семеен тип на стойност 4,5 млн. лв. Те са разположени в три квартала на Варна и в тях ще бъдат настанени деца и младежи с увреждания и деца над 3 г. от социални домове.

В процес на изпълнение е “Модернизирането на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков“, в рамките на който ще бъде закупена специализирана техника. Тя ще осигури качествено медицинско обслужване и лъчелечение на онкологично болните от града и региона.

Община Варна изпълнява и проект, свързан с развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите - популяризиране на природното, културно и историческо наследство на туристическия регион. Чрез него се разработват туристически маршрути от съседни общини, включващи исторически и природни забележителности.

С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ се изпълнява проект

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна - II-ри етап“

Той включва два основни подобекта: реконструкция и модернизация на пречиствателната станция за отпадни води във Варна - втори етап, на който направихме първа копка през август; изграждане на канализационна помпена станция “Акациите” и тласкател, който бе изпълнен през юли. Общата стойност на проекта е 41,5 млн лв. След реализацията му се облекчи натоварването на канализационната мрежа в централната градска част и се преустановиха преливанията на непречистени отпадъчни води в Черно море.

Вторият проект по програма "Околна среда“ е „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, на стойност над 48 млн. лв. Той ще се изпълнява на два етапа: – подготовка на инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателната станция в курорта и съпътстваща инфраструктура (дълбоководно заустване, колектори, електропровод, водопровод, път и др. довеждаща инфраструктура); Идеен проект за доизграждане и реконструкция на 5 км. канализационна мрежа в селищно образувание „Ален мак”.

Вторият етап е изпълнението на инвестиционния проект. Предвид отчетената необходимост от изпреварващо изпълнение на дълбоководното заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ-Златни пясъци беше осигурено финансиране на строително-монтажните работи с безлихвен кредит от ПУ-ДООС. Обектът беше въведен в експлоатация в средата на април 2014 година.

С реализацията на проекта Варна става първата морска община, която осигурява извеждане на пречистените отпадъчни води извън зоните на ползване, с цел предотвратяване замърсяването на зоните за къпане в съответствие с европейските изисквания.

- Какво предвиждате да бъде направено за утвърждаването на Варна като европейски град с международен престиж и кои са приоритетите в работата на екипа Ви по отношение на европейските програми?

- Варна е град с огромен потенциал – морски, туристически, инвестиционен, културно-исторически, образователен, медицински. Като община сме амбицирани да създадем всички условия за развитието на морската столица, като най-важната стъпка е привличането на европейски средства. Още миналата година започнахме подготовка на основните стратегически документи за новия 7-годишен планов период 2014–2020 г., които ще дадат възможност да реализираме проекти с финансиране от структурните и кохезионния фонд на ЕС.

В Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Варна са идентифицирани

755 проекта с обща прогнозна стойност 2 млрд. 507 млн. лв.,

изпълнението на които е предвидено да се финансира от бюджета на община Варна - 43,16%, фондовете на ЕС - 37,6%, Централния бюджет - 14%, други публични фондове - 3,48%, частно финансиране - 2,30%.

С финансиране от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 год. община Варна изготви Интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014–2020 година. В него са включени проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства, като основният списък включва 155 проекта, а резервният - 40. Прогнозният бюджет за реализация на първия списък е на стойност над 686 млн лв., а на втория – около 445 млн лв.
Друга важна задача в осигуряване на техническата готовност за кандидатстване за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г. е изпълнението на проект “В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година”, който се финансира по ОП „Регионално развитие“. Проектът е на стойност над 1,4 млн. лв. (100% безвъзмездна финансова помощ) и предвижда изготвянето на 17 инвестиционни проекта в областта на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура, за обекти, които са включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града.

- Какви са Вашите планове за развитието на туристическата индустрия във Варна?

- По-добра реклама, активна презентация на дестинация Варна на международните туристически борси и изложения, международно сътрудничество с побратимени градове – това са все задачи, по които активно работим. Още в първите дни от мандата към община Варна бе създадена дирекция „Туризъм“ и консултативен съвет, с представители на бранша, с които заедно решаваме проблемите. Беше изработена маркетингова концепция, която има за цел разнообразяване и подобряване на качеството на предлагания туристическия продукт. Част от гореизброените инфраструктурни проекти директно или индиректно също са свързани с успешното развитие на туризма, чрез създаването на по-привлекателна градска среда.

- Как действа общината в посока осигуряване на по-добри условия на живот?

- Община Варна работи по една от най-добрите социални програми в страната. В нея сме заложили дейности, свързани с реализирането на социални услуги за хората в неравностойно положение и ограничаване на обществената изолация. Активно сътрудничим с неправителствени организации, на които сме възложили управлението на 35 социални услуги – местни и делегирани от държавата дейности. Други 13 са управлявани от администрацията като второстепенни разпоредители с бюджетен кредит.

На територията на община Варна работят центрове за социална рехабилитация и интеграция, за настаняване от семеен тип, за обществена подкрепа, дневни центрове, домове за деца и за стари хора, приют, защитени жилища, център за работа с деца на улицата, кризисен център. Обхванати са различни целеви групи – деца и възрастни с различни увреждания, семейства в риск, стари хора.

Чрез реализирането на проекти като личен асистент и домашен помощник, финансирани с европейски средства по оперативни програми, осигуряваме както достоен живот на хората от уязвимите социални групи, така и работни места.

Тази година основни акценти в социалната политика на община Варна са изграждането на социални жилища, осигуряване на грижа в домашна среда на възрастните и самотни хора, както и стартирането на дейностите в Общностен център за деца и семейства от рисковите социални групи.

- Вашият съвет към колегите Ви, които работят по европейски проекти?

- Европейските средства са отлична възможност за подобряване на условията на живот в общините при спазване на баланс между отчетност и резултати. Парите от Европа трябва да бъдат усвоявани при строго определени процедури в съответствие с европейските регламенти, българските постановления на МС, правилата и указанията на отделните оперативни програми. Затова моят съвет към колегите, които са бенефициенти, е да спазват стриктно правилата за допустимост на дейностите и разходите, законодателството в областта на обществените поръчки, за да изпълнят ефективно проектите си и да намалят рисковете от налагането на финансови корекции. А ако такива бъдат налагани – нека се прави разлика между грешки и умишлени нарушения. Друг важен момент е подборът и задържането на качествени и компетентни експерти, които да подготвят проектите. Това гарантира успешното изпълнение и верификацията на разходите.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"