Плащаме по-малка такса смет, ако подадем декларация за необитаем имот

Мисия Варна

08-10-2014, 13:20

Автор:

VarnaUtre.bg

Всичко от Автора

След подаване на декларацията собствениците няма да бъдат напълно освободени от заплащане на такса битови отпадъци, а само на частта от нея, която е за сметосъбиране и сметоизвозване

Гражданите ще платят по-малка такса смет за необитаем имот, ако подадат специална декларация в офисите на дирекция "Местни данъци" на община Варна. Тази възможност дава чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за имоти,които няма да се ползват през цялата 2015 г. Декларацията за освобождаване трябва да се подаде в срок от 01.11.2014 г. до края на декември 2014 г.

След подаване на декларацията собствениците няма да бъдат напълно освободени от заплащане на такса битови отпадъци, а само на частта от нея, която е за сметосъбиране и сметоизвозване. Размерът й е различен за жилищните и нежилищни имоти.

Образец на декларацията по чл. 71, ал.1 от ЗМДТ ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Варна, като заинтересованите трябва да я подадат лично или чрез пълномощник. Това ще става в офисите на дирекция "Местни данъци" – Община Варна, в сградите на районна администрация "Приморски", на бул. "Ген. Колев" No92, в Изчислителен център - бул. "Сливница" No191, и в Общински информационен център "Площад Мусала", където също може да се получи екземпляр от образеца.

Към самата декларация не е необходимо да се прилагат документи. Лицата трябва да декларират, че имотът не е основно жилище и са съгласни служители на общинската администрация да проверяват сметките им за потребление на вода и ток по партида. За посочени неверни данни се носи наказателна отговорност.

Общински съвет – Варна, е определил таксата за битови отпадъци за 2014 г. за жилищни имоти да е в размер на 0.98 на хиляда, пропорционално върху данъчната оценка на имотите. По видове услуги такса битови отпадъци (ТБО) се дели по компоненти както следва:

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 0.35 на хиляда

- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.35 на хиляда
- За почистване на териториите за обществено ползване – 0.28 на хиляда

При подадена декларация по чл.71 т.1 от ЗМДТ собствениците могат да спестят дължимия данък за компонента "Сметосъбиране и сметоизвозване", който е 0.35 на хиляда от общия размер.

Пример за физическо и юридическо лице, което притежава жилищен имот с площ от 75 кв.м и е подало такава декларация:
Данъчната оценка на жилището е в размер на 100 000.00 лв.

100 000. 00лв. х 0.63 на хиляда = 63.00 лв.

Спестени са 35 лв.

Изчислението е направено, като са събрани промилите за услугите за обезвреждане на битови отпадъци и депо и за почистване на териториите за обществено ползване – 0.35 + 0.28 = 0.63 на хиляда.

За нежилищните имоти (ателие, склад, таванско помещение, магазин и др.), за които се подаде декларация, че са необитаеми, има възможност да се спести 2.20 на хиляда от данъка. Основата за изчисляване на такса битови отпадъци за нежилищни имоти за физически лица е данъчната оценка, а за юридически - отчетната стойност на имота.

Общински съвет – Варна, е определил таксата за битови отпадъци за 2014 г. на нежилищните имоти да е в размер на 3.9 на хиляда.

По видове услуги таксата е както следва:

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 2.20 на хиляда;
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0.55 на хиляда;

- За почистване на териториите за обществено ползване – 1.15 на хиляда.

Пример за юридическо лице, което притежава офис с площ от 100 кв.м и е подало такава декларация:

Отчетната стойност на офиса е в размер на 95 000.00 лв.

95 000. 00лв. х 1.7 на хиляда = 161.50 лв.

Изчислението е направено, като са събрани промилите за услугите за обезвреждане на битови отпадъци и депо и за почистване на териториите за обществено ползване – 0.55 + 1.15 = 1.7 на хиляда.

Спестени са 209 лв.

Пример за физическо лице, притежаващо нежилищен парцел, с площ от 500 кв.м и данъчна оценка – 23 000.00 лв., който попада в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, съгласно Заповедта на Кмета на Община Варна:

В този случай данъчно задълженото лице също има право да подаде декларация по чл.71,т.1 от ЗМДТ, ако няма да използва имота през цялата година, като задължението на ТБО ще бъде : 23 000.00 х1.7 на хиляда = 39,10 лв.

Спестени са 50,60 лв.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен