Е-правосъдие: Още 16 районни съдилища влязоха в общия портал

Новините

26-05-2014, 12:43

Снимка:

© Varnautre.bg/Архив

Автор:

varna.utre.bg

Всичко от Автора

Достъп до информация за делата ще имат адвокати, юристи и магистрати

23 съдилища от съдебния  район на Апелативен съд Варна се включиха в Единен уеб портал за достъп и предоставяне на информация в електронна форма за движението на съдебните дела.  Освен за движението на преписките, уеб порталът позволява достъп и информация до протоколи от открити заседания и съдебни актове от електронните папки на делата. Това е поредния етап от увеличаване броя на електронните услуги в сферата на електронното правосъдие, което Варненският апелативен район реализира.

В шестте окръжни съдилища във Варна, Добрич, Шумен, Разград, Търговище и Силистра, в Административен съд Варна, както и в 16 районни съдилища от апелативния район, уеб порталът за достъп до информация за съдебните дела вече осигурява данни за:

Постъпилите входящи документи за образуване на дела – дата на регистриране, страни и резолюции на съдията;
Образувани дела – дата на регистриране на входящия документ и вид, дата на образуване на делото и страни;
Проведени открити, закрити и разпоредителни заседания – дата и вид на заседание, резултат, диспозитив от съответния протокол;
Постановени съдебни актове – вид и дата на съдебния акт, диспозитив;
Постъпили жалби, протести, частни жалби и протести - дата на регистриране, резолюции на съдията, дата на изпращане в по-висша инстанция, дата на връщане и резултат от обжалването;
Постъпили в хода на съдебното производство документи – молби, писмени защити, заявления,  действия на кредитори и длъжници и други.

Електронният портал работи от няколко години, като първоначално обхвана районните съдилища във Варна, Девня, Провадия, в Окръжен съд Варна, Административен съд Варна и Апелативен съд Варна. Надграждането му позволи да се обхванат общо 23 съдилища в целия апелативен район, като предстои включването и на последните 5. Уеб приложението е надстройка на функциониращата във всички съдилища от Апелативния район САС „Съдебно деловодство“. Порталът гарантира бърз и лесен Интернет достъп до информация за делата в съдилищата за регистрирани потребители - адвокати, юристи, магистрати. В приложението са заложени функционалности, които гарантират защитата на личните данни на страните в съдебните производства.

Единният уеб портал на Апелативния район Варна има за цел да постигне позитивни промени в няколко посоки – повишаване на прозрачността в работата на съда, по ефективен обмен на данни и информация между отделните структури в съдебната системата, по-ефективна комуникация на системата с потребителите на съдебна информация и не на последно място засилване на общественото доверие.

Апелативният уеб портал е стъпка към изпълнение на  по-голямата цел - "Единен портал за цялата страна за предоставяне на достъп до е-услуги за извършване на процесуални действие и дистанционен достъп до електронните дела", посочена в Концепцията на МП от тази година за въвеждане на е-правосъдие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен