Глобите за влизане с кола в Морската остават

Забраната за движение на МПС в паркове и алеи, според разпоредбите на Наредбата за обществения ред на Община Варна, ще продължи, тъй като няма основание същите да бъдат преустановени

По повод определението на Върховния административен съд по адм. дело 3012/2014 г., касаещо казуса с движението на МПС в "Салтанат", с оглед избягване на спекулации по темата, следва да се има предвид следното:

Това, което обвързва Община Варна с определението, е очертано в диспозитива на съдебното решение, а именно: "НАРЕЖДА ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ безусловно действията на Кмета на Община Варна, извършващи се на територията на гр. Варна, местност "Салтанат", изразяващи се в поставяне и държане на нови пътни знаци "В2" в началото на пътя от бул. "Княз Борис I" към Комплекс "Хоризонт" и преди КПП "Делфинариум", местоположението на които е определено със схемите по т.2 от издадените от него Заповед № 4170/11.11.2013 год. и Заповед №4171/ 11.11.2013 год.

Действията по контрола за спазването на забраната за движение, не е предмет на задължителното за Община Варна определение, което означава, че няма основание същите да бъдат преустановени. Не следва да се забравя, че коментираният контрол е относно спазването на Наредбата за обществения ред на Община Варна. С нея се забранява движението на МПС в паркове и алеи - чл. 31, т.4.

Пример за неотносимост на възраженията, касаещи обстоятелството, че въпреки спрените предварителни изпълнения на заповеди 4170 и 4171, дейностите по установяване на нарушения на забраната за движение на МПС в паркове и алеи продължава, са постановени съдебни решения на Районен съд Варна, в производства по обжалване на наказателни постановления, съставени при установяване нарушения на коментираната забрана. Така съставите на ВРС коментират, че са неотносими към спора възраженията, свързани с отмяната изпълнението на заповеди 4170 и 4171, тъй като описаното в акта и постановлението нарушение не е обързано с тях, а с разпоредбата на чл.31, т.4 от НОР, която е действаща.

В заключение следва да се уведоми обществеността, че дейностите по контрол за спазване разпоредбите на Наредбата за обществения ред на Община Варна, по-специално текстовете, установяващи забрана за движение на МПС в паркове и алеи, ще продължи, тъй като няма основание същите да бъдат преустановени.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"